PKN
 Protestantse Gemeente Almelo
 
diaconie diaconie
Inzet voor de ander
Diaconaat is de inzet van de geloofsgemeenschap voor barmhartigheid en gerechtigheid, voor vrede en heelheid van de schepping. Het sluit bondgenootschappen met mensen in de knel en is daarin trouw. Diaconaat roeit tegen de stroom in, gaat in tegen het recht van de sterkste.
In het diaconale werk gaat het enerzijds om individuele hulpverlening en noodhulp.
Anderzijds hoort samenlevingsopbouw en lobbywerk ook bij de diaconale taken.
In combinatie kunnen beide werkwijzen elkaar versterken.In het diaconale werk staat de eigen verantwoordelijkheid van mensen in de knel voorop. Zij moeten zoveel mogelijk het heft in eigen hand kunnen nemen.
 

Een wereldwijde taak
De kerk leeft in een wereld van conflicten en geweld, ziekten en rampen, een kloof tussen rijk en arm, een overbelast milieu en klimaatsverandering. Mede door moderne communicatiemiddelen leven we steeds meer in een wereldwijde samenleving.
Tendensen van deze tijd zijn onder andere individualisering, materialisme, ontkerkelijking, veelvormigheid en een gevoel van onveiligheid. De kerk heeft nog sterker dan de maatschappij te maken met vergrijzing.
 
Sociale samenhang
De kerk levert een bijdrage aan de sociale samenhang in de maatschappij. Ze kent een grote inzet van vrijwilligers en wordt ervaren als een betrouwbaar instituut met duidelijke waarden, hoewel niet alle waarden van de kerk aansluiten bij die van de samenleving.

Een nieuwe rol?
In onze ‘verzorgingsstaat’ is de vroegere diaconale zorg veelal overgenomen door overheidsinstellingen en los komen te staan van de kerk. Daardoor is binnenlandse diaconie in de afgelopen decennia op plaatselijk niveau kleinschaliger geworden en op landelijk niveau beleidsmatiger. Nu de overheid zich terugtrekt, de sociale zekerheid afbrokkelt en er een overgang is naar een ‘verzorgingssamenleving’, moet de kerk zich bezinnen op een mogelijk nieuwe rol.
 
Aandachtsvelden
Het diaconaat helpt in de eerste plaats waar geen helper is. Het zet zich in op sociaal-maatschappelijk terrein, vooral waar overheid en samenleving onvoldoende mogelijkheden hebben of tekort schieten.
Diaconale doelen vallen onder een of meer van de volgende aandachtsvelden:
• directe hulp aan slachtoffers van armoede, rampen, epidemieën, onrecht en geweld;
• duurzame ontwikkeling en bestrijding van armoede en uitsluiting;
• een zodanige ordening van de samenleving dat barmhartigheid en gerechtigheid in wetten en structuren zichtbaar worden en mensen tot hun recht komen.

Het eigene van diaconaal handelen
In vergelijking met de algemene bestrijding van armoede en het welzijnswerk, heeft diaconaat iets eigens. Dat zit in de motivatie voor het handelen, het hoopvol perspectief van Gods Rijk en in de verbondenheid met een wereldwijd oecumenisch netwerk van kerken. In het diaconaat is er sprake van een duidelijke en zichtbare verbinding tussen inspiratie en handelen. Op deze basis wordt samengewerkt met andere organisaties die dezelfde doelen nastreven.
 
terug
 
 

Inloggen


Website
Hebt u vragen, opmerkingen of
aanvullingen op deze site?
Neem a.u.b. contact op met
 
Kerkbalans digitaal

kerkbalans digitaal
 
 
Contact - Kerkelijk bureau
Klik op meer
 
Links wijkgemeenten
Wijkgemeenten in Almelo:
 
Nieuw op de site
meer
 
Links Kerkdienst beluisteren
Via bijgaande links kunt u de kerkdiensten beluisteren van de:
Wijkgemeente de Bleek
Wijkgemeente de Ontmoeting
Wijkgemeente Grote Kerk
Wijkgemeente NOACH
Wijkgemeente Pnielkerk
 
Financiële bijdragen
Wilt u de Protestantse
Gemeente Almelo financieel
steunen?
klik op meer
 
Privacyverklaring
Kijk hier voor de privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.