PKN
 Protestantse Gemeente Almelo
 
Collecterooster 2017 Collecterooster 2017
7 januari, instellingen plaatselijk.
De diaconie-collecte is dit keer voor ‘Plaatselijke Instellingen’. Met Instellingen worden organisaties bedoeld die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen ondersteunt met boodschappenpakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen zijn Schuldhulpmaatje en Stichting Present. Schuldhulpmaatje helpt mensen met problematische schulden om deze weg te werken en grip te krijgen op hun financiën. Voor het goed opleiden van maatjes is veel geld nodig. Present Almelo is een ‘makelaar’ in vrijwilligerswerk die een brug probeert te slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt Present de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

31 december, Instellingen plaatselijk.
De diaconie-collecte is dit keer voor ‘Plaatselijke Instellingen’. Met Instellingen worden organisaties bedoeld die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen ondersteunt met boodschappenpakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen zijn Schuldhulpmaatje en Stichting Present. Schuldhulpmaatje helpt mensen met problematische schulden om deze weg te werken en grip te krijgen op hun financiën. Voor het goed opleiden van maatjes is veel geld nodig. Present Almelo is een ‘makelaar’ in vrijwilligerswerk die een brug probeert te slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt Present de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

24 december, Ouderenwerk.
De diaconie-collecte is vandaag bestemd voor het ouderenwerk. Dit werk omvat bijvoorbeeld een diaconale bijdrage aan de jaarlijkse bustocht die vanuit de wijken voor ouderen georganiseerd wordt. Ook wordt bijgedragen aan een jaarlijkse attentie zoals een bloemetje voor ouderen en langdurig zieken. Ook wordt financiële hulp aan ouderen en gehandicapten gegeven die zich opgeven voor een Twenteweek in het Huis van de Kerk ‘Nieuw Hydepark’ en de kosten zelf niet kunnen dragen.
25 december, eerste Kerstdag, Kerk in Actie, Kinderen in de Knel.
Het thema is dit keer ‘Geef hoop aan Syrische vluchtelingenkinderen’. De burgeroorlog in Syrië duurt al meer dan zes jaar. Kinderen groeien er op met de dagelijkse angst voor geweld of hebben op de vlucht alles wat vertrouwd was achter zich moeten laten. Sommige kinderen hebben zelfs nooit vrede gekend. Naast al het leed dat deze kinderen doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Door al het geweld zijn duizenden scholen verwoest en gesloten. In relatief veilige gebieden zijn klassen door de grote toestroom van vluchtelingen juist overvol en is lesgeven bijna onmogelijk. Ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Met het project ‘geen verloren generatie’ helpt de Raad van Kerken in het Midden Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. MECC geeft bijles aan leerlingen met een onderwijsachterstand, helpt kinderen uit arme gezinnen met schoolbenodigdheden, knapt scholen op, traint docenten om te midden van deze oorlog toch les te kunnen geven en ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking. We mogen deze generatie van Syrische kinderen niet verloren laten gaan. Geef hen hoop, juist met kerst, en geef ruimhartig aan deze collecte!

17 december, Diaconie, ondersteuningen.
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering door bijvoorbeeld een renteloze lening. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geeft wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

10 december, Pastoraat Protestantse Kerk
Veel schippers en hun gezin hebben een huis op de wal en zijn in die plaats aangesloten bij een kerkelijke gemeente. Maar er is ook een groot aantal varende echtparen en gezinnen voor wie het schip hun thuis is. Voor hen in het bijzonder zijn er havenkerken en binnenvaartpredikanten. Binnenvaartpredikanten Dirk Meijvogel en Louis Krüger vormen samen met tientallen vrijwilligers het pastoraal team voor 450 schippersfamilies die varen op de waterwegen van West-Europa. Binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen, maar ook bij vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek. De vrijwilligers hebben veel contact met de predikanten en kunnen signalen uit de schipperswereld snel doorgeven. De predikanten reizen soms behoorlijke afstanden voor crisispastoraat. Ze stappen aan boord op een plek waar een autosteiger is en waar hun auto aan boord wordt gehesen. Na een paar uur gaan ze er weer af bij een andere autosteiger. Ondertussen is er tijd voor pastoraal contact. Deze vorm van pastoraat is van groot belang voor schippers en hun gezinnen. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijzondere vormen van pastoraat aan mensen die zich buiten het bereik van de plaatselijke gemeente bevinden, zoals pastoraat aan schippers maar ook bijvoorbeeld luchthavenpastoraat.

3 december, Instellingen plaatselijk.
De diaconie-collecte is dit keer voor ‘Plaatselijke Instellingen’. Met Instellingen worden organisaties bedoeld die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen ondersteunt met boodschappenpakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen zijn Schuldhulpmaatje en Stichting Present. Schuldhulpmaatje helpt mensen met problematische schulden om deze weg te werken en grip te krijgen op hun financiën. Voor het goed opleiden van maatjes is veel geld nodig. Present Almelo is een ‘makelaar’ in vrijwilligerswerk die een brug probeert te slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt Present de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

Najaarsactie voor Christenen in het Midden Oosten.
Maar sporadisch komt er in de nieuwsmedia iets aan de orde over de moeilijke situatie van Christenen in de conflictgebieden Syrië, Irak, Libanon, Jordanië en Egypte. Het gaat over hulp die christenen bieden aan vluchtelingen uit Syrië en Irak die opgevangen worden in landen als Libanon en Jordanië. Ook zijn christenen zelf slachtoffer: een voorbeeld zijn aanslagen op christelijke kerken in Egypte. Dit najaar zal er landelijk aandacht besteed worden aan de situatie van onze broeders en zusters in voornoemde landen. Dit gebeurt in woord en gebed.
Tevens zal Kerk in Actie geld inzamelen voor hulpverlening. Voor giften kunt u gebruik maken van banknummer NL89 ABNA 0457 457 457, ten name van Kerk in Actie, Utrecht onder vermelding van ‘Versterk de Kerk in het Midden Oosten’.
 
26 november, Diaconaal Quotum.
Quotum betekent ‘evenredig aandeel’ en is voor het College van Diakenen (CvD) een bedrag dat afgedragen moet worden aan de centrale PKN-organisatie in Utrecht. Deze dienstverlenende organisatie ondersteunt o.a. plaatselijke diaconieën. De hoogte van het af te dragen bedrag is een percentage van de diaconale inkomsten vanuit Actie Kerkbalans en de collecten in de zondagse eredienst (het zogenaamde ‘levende’ geld). Om het kassaldo van de Diaconie, dat primair bedoeld is voor hulpverlening, te ontzien is voor 2017 een drietal collectes voor het Quotum bestemd. Als we hier ruimhartig aan geven, kunnen we de diaconale kas zo veel mogelijk aan hulpverlening besteden!
 
19 november, ondersteuningen.
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering door bijvoorbeeld een renteloze lening. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geeft wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!
 
12 november, instellingen plaatselijk.
De diaconie-collecte is dit keer voor ‘Plaatselijke Instellingen’. Met Instellingen worden organisaties bedoeld die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen ondersteunt met boodschappenpakketten.
 
5 november (Oogstdienst), Kerk in Actie, Najaarszendingsweek, China
Theologie doceren in Hong Kong. In augustus 2013 is Tjeerd de Boer door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong (China), samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier. Tjeerd geeft er les aan het Luthers Theologisch Seminarie. Dit seminarie leidt studenten op tot predikant of theologiedocent en rust daarnaast leken toe. Momenteel studeren er ruim 560 studenten. Zij komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen als Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Door in Hong Kong een goede theologieopleiding aan te bieden, hoeven deze studenten niet naar het Westen en kunnen ze enigszins betaalbaar verder studeren binnen hun eigen Aziatische context.
Tjeerd en Kathleen geven samen het vak Kerk en Samenleving. Dit spitsen zij toe op de landen waar de studenten vandaan komen. Tjeerd geeft niet alleen les, maar onderhoudt ook contacten met kerken en christenen in China. Hij blogt daar regelmatig over.
Meer informatie op kerkinactie.nl/hongkong.
 
1 november, Dankdag voor gewas en arbeid, GZB + IZB (50/50),
De collecte-opbrengst in wijkkerken waar een dienst is wordt op fifty/fifty basis verdeeld tussen Geref. Zendingbond (GZB, buitenland) en Inwendige Zendingsbond (IZB, binnen Nederland).

1 oktober, Israëlzondag, Kerk & Israël.
Verbondenheid concreet maken: om plaatselijke gemeenten te inspireren de verbondenheid met Israël concreet te maken en deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk toerustingsmaterialen, vinden er landelijke ontmoetingsdagen plaats en verschijnt elk kwartaal het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg, dat theologische bezinning en informatie over activiteiten rond dit onderwerp combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

24 september, Vakanties bijzondere doelgroepen.
Het doel van deze collecte houdt verband met het kerkelijke vakantiehuis Nieuw Hydepark. Het gaat over financiële hulp aan ouderen en gehandicapten die zich opgeven voor een Twente- of Overijssel-week in dit huis. Wie een dergelijke vakantieweek heeft meegemaakt, kan hier dankzij de inzet van vele vrijwilligers geruime tijd op teren! Vandaag een collecte voor de kostenbestrijding: geef daarom wat u kunt!

17 september, Collecte Vredeswerk.
Vrede is niet vanzelfsprekend. Vanuit de PKN ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Dat is hard nodig, want vrede is niet vanzelfsprekend. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

10 september, Jeugdwerk Protestantse Kerk.
Waar generaties elkaar ontmoeten: wat jammer dat deze waardevolle ontmoetingen juist in de kerk, de plek die hiervoor bij uitstek geschikt is, in de praktijk zo weinig voorkomen. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gelooft in een kerk waar generaties niet zonder elkaar kunnen. Waar jong en oud elkaar ontmoeten vanuit het geloof dat ze elkaar keihard nodig hebben. Help ons zoveel mogelijk protestantse kerken te helpen dit daadwerkelijk te realiseren!

3 september, Missionair Werk & Kerkgroei.
Vespers, maaltijden, wandelingen en retraitedagen vormen de ingrediënten van Kloosterwelle, een plek voor rust, inspiratie en zingeving rond de Corneliuskerk in Noordwelle (Zeeland), tevens pioniersplek van de Protestantse Kerk. ‘Hier kun je even loskomen van de wereld’, zegt Hanna Hoogerhuis, lid van het pioniersteam. Lange tijd was ze van de kerk verwijderd, maar ervaringen met kloosterbezoek brachten haar terug. ‘Het mystieke geeft me ruimte.’ De wekelijkse vesper biedt veel stilte. ‘In het begin vond ik dat ongemakkelijk, maar ik ben er aan gehecht geraakt. Het laat me het goddelijke ervaren. Ik heb meer innerlijke rust gekregen.’ Deze doorgeefcollecte maakt pioniersplekken als Kloosterwelle - waar het goddelijke kan worden ervaren én waar een band tussen mensen ontstaat - mogelijk.

27 augustus, Ouderenwerk.
De diaconie-collecte is vandaag bestemd voor het ouderenwerk. Dit werk omvat bijvoorbeeld een diaconale bijdrage aan de jaarlijkse bustocht die vanuit de wijken voor ouderen georganiseerd wordt. Ook wordt bijgedragen aan een jaarlijkse attentie zoals een bloemetje voor ouderen en langdurig zieken. Ook wordt financiële hulp aan ouderen en gehandicapten gegeven die zich opgeven voor een Twenteweek in het Huis van de Kerk ‘Nieuw Hydepark’ en de kosten zelf niet kunnen dragen.

20 augustus, Ondersteuningen: Zie 9 juli.

13 augustus, Kerk in Actie, Zending, Egypte.
Al jarenlang organiseert het Egyptisch Bijbelgenootschap via zondagsscholen een bijbelquiz voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Voor kinderen van christelijke ouders is het best lastig staande te blijven in Egypte. Daarom willen ze graag stevig in de schoenen staan als het om kennis van Bijbel en geloof gaat. Het quizprogramma helpt hen daarbij. Het is een groot succes: afgelopen jaar deden meer dan 100.000 kinderen mee. Zij bestudeerden het boek Handelingen en vulden de vragen in het quizboekje in. De 8.000 winnaars wonnen een prachtig geïllustreerd Nieuw Testament. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap opnieuw zo’n competitie houden, nu met 150.000 kinderen en 12.000 prijswinnaars. Een quizboekje kost € 0,25,- per deelnemer, een Nieuw Testament voor de prijswinnaars € 4,-. Uw bijdrage voor deze doorgeefcollecte wordt zeer op prijs gesteld!

6 augustus, Plaatselijk jeugdwerk.
Het jeugdwerk in de Almelose kerken is een ‘instelling’ die gericht is op de kindernevendiensten voor de leeftijdsgroep tot 12 jaar en op de Jeugdkerk van 12 tot 18. Jongeren krijgen hierbij de ruimte om met God en geloof bezig te zijn in hun eigen taal en belevingswereld. Het mag duidelijk zijn dat er voor deze activiteiten geld nodig is. Immers: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Behalve uit de wijkkassen ontvangt het plaatselijk jeugdwerk ook ondersteuning van het College van Diakenen (CvD).

2 juli, Jeugdwerk Protestantse Kerk.
In veel kerken komen kinderen nog regelmatig, maar tieners en jongeren veel minder. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gaat ervoor om 100% van de kinderen betrokken te houden! JOP helpt plaatselijke kerken om geen afscheidsfeestjes meer te organiseren, hoogstens feestjes die een nieuw begin markeren. Help dit werk mogelijk maken!

25 juni, Vakanties Bijzondere Doelgroepen.
Het doel van deze collecte betreft het nieuwe kerkelijke vakantiehuis Nieuw Hydepark. Het gaat over financiële hulp aan ouderen en gehandicapten die zich opgeven voor een Twente- of Overijssel-week in deze huizen. Wie een dergelijke vakantieweek heeft meegemaakt, kan hier dankzij de inzet van vele vrijwilligers geruime tijd op teren! Vandaag een collecte voor de kostenbestrijding: geef daarom wat u kunt!

18 juni, Kerk in Actie, Binnenlands Diaconaat.
Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Ze hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst in hun land van herkomst. Voor hen is er het Transithuis van stichting INLIA, partner van Kerk in Actie. Hier kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers terecht om zich voor te bereiden op terugkeer. Ze krijgen hulp om alvast een sociaal netwerk op te bouwen in hun land van herkomst. Ook treffen ze voorbereidingen voor huisvesting en werk, en zo nodig voor gezondheidszorg of scholing. Op die manier bouwen ze stap voor stap aan een leven in hun land van herkomst. Wanneer terugkeer echt geen optie is, zet INLIA zich ervoor in dat ze toch in Nederland kunnen blijven. INLIA biedt waar nodig praktische, juridische en financiële ondersteuning. Daarnaast adviseert INLIA kerken hoe ze uitgeprocedeerde asielzoekers het beste kunnen helpen. Voor de hulp die INLIA biedt, is veel geld nodig. De collecteopbrengst is bestemd voor het Transithuis van INLIA en andere diaconale projecten van Kerk in Actie. In 2017 steunt Kerk in Actie het Transithuis met € 30.000. Geef aan de collecte om dit mogelijk te maken!

11 juni, Ouderenwerk.
De diaconie-collecte is vandaag bestemd voor het ouderenwerk. Dit werk omvat bijvoorbeeld een diaconale bijdrage aan de jaarlijkse bustocht die vanuit de wijken voor ouderen georganiseerd wordt. Ook wordt bijgedragen aan een jaarlijkse attentie zoals een bloemetje voor ouderen en langdurig zieken. Ook wordt financiële hulp aan ouderen en gehandicapten gegeven die zich opgeven voor een Twenteweek in het nieuwe ‘huis van de kerk’ Nieuw Hydepark en de kosten zelf niet kunnen dragen.

4 juni, 1e Pinksterdag, Kerk in Actie, Zending, Nicaragua.
In afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs in de kleine geloofsgemeenschappen. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen op het gebied van bijbelkennis en gemeenteopbouw. Hierdoor kunnen ze hun diensten beter voorbereiden en zijn ze beter toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze niet alleen staan in hun werk.
Teyocoyani traint niet alleen de leiders, maar ook de gemeenteleden krijgen een tijdlang begeleiding.
Op veel plekken kampt de bevolking met armoede, conflicten en migratie. Daarom leert Teyocoyani kerkleden hoe ze iets kunnen betekenen voor elkaar en voor anderen in hun omgeving.
De gemeenten veranderen en groeien zichtbaar door deze aanpak. In 2017 wil Teyocoyani in veertig gemeenten trainingen geven. Een tweedaagse bijbelstudie in een dorp kost bijvoorbeeld € 6 per persoon. 
De collecte van vandaag is bestemd voor Teyocoyani en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie wereldwijd. Van harte aanbevolen!

28 mei, Instellingen Wereldwijd.
Deze collecte is bestemd voor instellingen wereldwijd die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied. De giften aan deze organisaties worden twee maal per jaar toegekend en staan vermeld op giftenlijsten opgesteld door het College van Diakenen (CvD). Er wordt gegeven aan instellingen aanbevolen door de PKN. Deze instellingen moeten transparant zijn wat betreft de besteding van de hen toevertrouwde gelden. Als voorbeelden van wereldwijde instellingen kunnen genoemd worden Kinderen in de Knel, Stichting Rusland Kinderhulp en Stichting Trud Bulgarije/Almelo. Het spreekt voor zich dat er in deze tijd van crisis en gewapende conflicten veel geld nodig is voor instellingen wereldwijd. Deze collecte is daarom van harte aanbevolen!

25 mei, Hemelvaartsdag, GZB en IZB.
De opbrengst voor deze diaconie-collecte wordt op 50/50 basis verdeeld tussen de Gereformeerde Bond binnen de PKN en de I.Z.B. Het missionaire werk van Ds. Elsinga in Almelo wordt bijvoorbeeld vanuit het I.Z.B. ondersteund.

21 mei, diaconie in de wijk.
De opbrengst van deze collecte kan besteed worden naar inzicht van de wijkdiaconie. Een unieke gelegenheid om het werk van de diaconie in de eigen wijk te ondersteunen!

14 mei, ZWO-dienst, Collecte ZWO.
De diaconie-collecte van vandaag is voor het project van de ZWO: het betreft een thema-project van Kinderen in de Knel. Het gaat over twee projecten, beide gericht tegen kinderarbeid en ter stimulering van het naar school gaan. Eén in de stad tegen kinderarbeid in de textielindustrie en één op het platteland tegen kinderarbeid in de landbouw. Tevens wordt geprobeerd de thuissituatie van de kinderen te verbeteren.

7 mei, Missionair Werk & Kerkgroei
In 2013 opende de burgerlijke gemeente Zwijndrecht Het Badhuis, een project van de Oude Kerk, de Stichting Welzijn Ouderen en het wijkplatform. Het Badhuis wil een huiskamer voor de wijk zijn, met activiteiten voor jong en oud. Vier ochtenden in de week is er ‘koffiehuis’, iedere woensdag een brunch en er zijn buurtmaaltijden. Peter Huijser is namens de Oude Kerk betrokken bij Het Badhuis, inmiddels ook pioniersplek van de Protestantse Kerk. “Wij organiseren elke zondagochtend een kinderbijbelclub en geven de Alpha-cursus waar deelnemers kennismaken met het christelijk geloof. Maar we maken ook deel uit van de andere activiteiten. We willen als kerk dienstbaar zijn aan de mensen in de wijk.” De collecte maakt pioniersplekken als Het Badhuis, waar dienstbaarheid aan de wijk de boventoon voert, mogelijk.

15 april, Stille Zaterdag, Diaconie (o.a. Stichting Help Oost Europa).
De opbrengst van de diaconiecollecte is dit maal bestemd voor instellingen zoals de stichtingen Boodschappenmand en Help Oost Europa.

14 april, Goede vrijdag, Inwendige Zendingsbond (IZB).
De collecte-opbrengst in wijkkerken waar een dienst wordt gehouden komt ten goede aan de Inwendige Zendingsbond (zendingactiviteiten binnen Nederland).

13 april, Witte donderdag, Diaconie (o.a. Inlia)
De diaconie-collecte is bestemd voor instellingen zoals bijv. INLIA. Deze organisatie is een netwerk van lokale initiatieven vanuit de kerken van diverse richtingen ten behoeve van vluchtelingen en asielzoekers in nood.

09 april, Palmzondag, Kerk in Actie, Werelddiaconaat, Myanmar.
In Myanmar (Birma) hebben mensen die lichamelijk gehandicapt zijn nauwelijks toegang tot onderwijs, zorg en werk. Toch is meer dan vijftig procent van hen in principe in staat om te werken en in hun eigen levensonderhoud te voorzien. The Leprosy Mission International (TMLI) werkte oorspronkelijk voor leprapatiënten, maar zet zich nu ook breder in voor gehandicapten. TLMI stimuleert hen met vakonderwijs of microkredieten om een eigen bedrijfje te beginnen. TLMI probeert ook werkplekken te creëren bij grotere bedrijven en biedt medische zorg. Kinderen met een handicap krijgen fysiotherapie en logopedie, zodat zij later meer kansen hebben om aan de slag te komen. Zo ondersteunt TLMI sterke vrouwen en dappere mannen die vechten voor een betere toekomst. www.kerkinactie.nl/40dagentijd.
 
2 april, Diaconie, Kerkdienst gemist (kerkradio)
Om gemeenteleden die als gevolg van ziekte of handicap niet in staat zijn naar de zondagse eredienst te komen is er de kerkradio. Met de huidige techniek kan men de dienst direct of op een later tijdstip beluisteren via eigen computer, tablet of een eenvoudig te bedienen luisterapparaat dat op leenbasis beschikbaar is. Hierdoor blijft men betrokken bij wat er in de eigen wijkkerk gebeurt. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!

26 maart, Kerk in Actie, Binnenlands Diaconaat
Steun mensen in de knel in Nederland: De Pauluskerk is een begrip in Rotterdam. Dit diaconaal centrum is er voor mensen in de knel: mensen zonder papieren, daklozen en verslaafden. Maar het is meer. Het centrum wil ook een plek zijn waar kansarme en kansrijke Rotterdammers elkaar ontmoeten. Daartoe nodigt de bouw van de Pauluskerk - om zijn uiterlijk ‘De Diamant’ genoemd - uit. Beneden is een ‘kerkplein’ waar mensen elkaar onder ander in het restaurant kunnen ontmoeten. Om verhalen te delen en elkaar te ondersteunen. Daarover nadenken maakt je sterk en dapper. Op de eerste verdieping is er de inloop met gratis koffie en broodjes. De kerk is op de tweede verdieping. Op de verdiepingen drie en vier zijn er opvangplekken voor mensen die een tijdelijke overbrugging nodig hebben. Kortom: een diaconaal centrum dat leeft en bruist met tal van activiteiten voor en met mensen in de knel. www.kerkinactie.nl/40dagentijd.
 
19  maart, Diaconie, Ouderenwerk.
De collecte is vandaag bestemd voor het ouderenwerk. Dit werk omvat bijvoorbeeld een diaconale bijdrage aan de jaarlijkse bustocht die vanuit de wijken voor ouderen georganiseerd wordt. Ook wordt bijgedragen aan een jaarlijkse attentie zoals een bloemetje voor ouderen en langdurig zieken. Ook wordt financiële hulp aan ouderen en gehandicapten gegeven die zich opgeven voor een Twenteweek in het nieuwe ‘huis van de kerk’ Nieuw Hydepark en de kosten zelf niet kunnen dragen.

12 maart, Kerk in Actie, voorjaarszendingscollecte, Steun gezinnen in Guatemala.
De burgeroorlog in Guatemala eindigde in 1996. Het zal echter generaties duren om de cultuur van geweld te overwinnen. Redpaz is een kleine doopsgezinde organisatie in Alta Verapaz. In deze provincie, waar de meerderheid van de bevolking inheems is, stimuleert zij lokale gemeenschappen om samen te werken. De mensen zijn arm en hebben daardoor vaak  ruzie in het gezin of ondervinden problemen in de wijk met buren. Redpaz leert hen hoe je conflicten kunt oplossen door met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te vergeven. Daarover nadenken, dat is sterk en dapper zijn. Albertina, deelneemster Redpaz: ‘Onze inspiratiebron is de Bijbel. God wil dat we een leven leiden in harmonie met onze familie, met onze buren, en dat we Zijn koninkrijk bouwen. In de gemeenschappen is daar al iets van zichtbaar. We worden minder snel boos, er is minder jaloezie en wrok.’ Voor € 54,- kan een vrouw een jaar lang een training volgen. Meer informatie: www.kerkinactie.nl/40dagentijd.

8 maart, Biddag voor gewas en arbeid.
De collecte-opbrengst in wijkkerken waar een dienst is wordt op 50/50 basis verdeeld tussen Geref. Zendingbond (GZB, buitenlandse doelen) en Inwendige Zendingsbond (IZB, doelen binnen Nederland).

5 maart, Diaconale Ondersteuningen.
Voor dit doel wordt in 2017 een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering door bijvoorbeeld een renteloze lening. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Ondanks dat het beter gaat met de economie blijft ondersteuningen helaas nog steeds een belangrijk doel!

26 februari, Wijkkassen.
Elke zondag is steeds één van de collectes bestemd voor de eigen wijk. Daarnaast komt vandaag ook de tweede collecte ten goede aan de eigen wijk. Een goede gelegenheid om de financiën van de eigen wijkkerk extra te ondersteunen!

19 februari, Diaconaal Quotum.
Quotum betekent ‘evenredig aandeel’ en is voor het College van Diakenen (CvD) een bedrag dat afgedragen moet worden aan de centrale PKN-organisatie in Utrecht. Deze dienstverlenende organisatie ondersteunt o.a. plaatselijke diaconieën. De hoogte van het af te dragen bedrag is een percentage van de diaconale inkomsten vanuit Actie Kerkbalans en de collecten in de zondagse eredienst (het zogenaamde ‘levende’ geld). Om het kassaldo van de Diaconie, dat primair bedoeld is voor hulpverlening, te ontzien is voor 2016 een drietal collectes voor het Quotum bestemd. Als we ruimhartig geven voor deze collecte, kunnen we de diaconale kas zo veel mogelijk aan hulpverlening besteden!ten vanuit Actie Kerkbalans en de collecten in de zondagse eredienst (het zogenaamde ‘levende’ geld). Om het kassaldo van de Diaconie, dat primair bedoeld is voor hulpverlening, te ontzien is voor 2016 een drietal collectes voor het Quotum bestemd. Als we ruimhartig geven voor deze collecte, kunnen we de diaconale kas zo veel mogelijk aan hulpverlening besteden!

5 februari 2017
Kerk in Actie, Werelddiaconaat, Landbouwverbetering.

Boeren verdienen meer met biologische nootmuskaat. In de 18e eeuw was nootmuskaat het zwarte goud voor de Indonesische provincie Noord-Molukken. Tegenwoordig is de prijs van de specerij laag. Toch is er wereldwijd een grote vraag naar nootmuskaat van goede kwaliteit. Daarom traint partnerorganisatie IDH (Sustainable Trade Initiative) boeren om nootmuskaat op biologische wijze te verbouwen en deze te verwerken volgens internationale kwaliteitsnormen. IDH helpt boeren ook zich in coöperaties te organiseren om hun nootmuskaat gezamenlijk te exporteren. Door de verbeterde kwaliteit en de verkoop via coöperaties levert de nootmuskaat meer op. De ambitie is dat 5.000 boeren dankzij dit project voor eind 2017 een hoger inkomen hebben. Binnenkort volgt meer informatie.

29 januari 2017
Missionair Werk & Kerkgroei.

In Kanaleneiland in Utrecht, een wijk waar driekwart van de bevolking bestaat uit niet-westerse allochtonen, houdt De Haven, pioniersplek van de Protestantse Kerk, iedere zondagmiddag ‘koffiehuis’. Eens per maand is er een gratis ‘havenmaaltijd’. Ds. Marius van Duijn: ‘We willen niet de wijk in de kerk brengen, maar kerk in de wijk zijn. Daarom komen we liever thuis bij elkaar dan in de kerk. Onze focus ligt op contact leggen met mensen. Sommigen helpen buren met boodschappen, geven taalcursussen of springen bij op een van de kinderclubs’. Deze collecte maakt pioniersplekken als De Haven, waar bevlogen mensen zoeken naar nieuwe vormen van christenzijn in hun eigen omgeving, mogelijk.

22 januari 2017
Catechese en Educatie.

In de catechese leren jongeren te leven in navolging van Jezus Christus. Dat is zeker in deze tijd van groot belang. Helaas lijken veel oude vormen niet meer te werken. Gelukkig klinken er ook hoopvolle geluiden vanuit kerken die catechese opnieuw uitvinden. Zoals dat dorp waar elke week andere gemeenteleden hun huis gastvrij openstellen voor de catechesegroepen. Of die stad waar ze catechese koppelen aan families, zodat gezinnen elkaar ontmoeten en samen de betekenis van het geloof herontdekken. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, spoort deze inspirerende voorbeelden op, verfijnt ze en deelt ze met andere gemeenten. Ook helpt JOP gemeenten bij het plaatselijk vormgeven van catechese. Collecteer mee! Het goede nieuws van Jezus Christus mag immers niet verborgen blijven voor nieuwe generaties.

15 januari 2017
Oecumene, zondag voor de eenheid.

Oecumene behoort tot het hart van de Protestantse Kerk. Daarom neemt zij deel aan de Raad van Kerken in Nederland, waarin 16 verschillende kerken met elkaar samenwerken. Samen voeren zij de dialoog over belangrijke oecumenische thema’s, zoals de beleving van eucharistie en avondmaal. Rond dit thema zijn materialen ontwikkeld voor gebruik in plaatselijke gemeenten. Daarnaast is de Raad actief bezig met actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Zij is een voorname spreekbuis vanuit de kerken naar overheid en samenleving. In 2016 startte de Raad een campagne ‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’ om christenen in het Midden-Oosten en de vluchtelingen daar actief te steunen. Met deze collecte maakt u deze activiteiten van de Raad van Kerken mede mogelijk.

8 januari 2017
Vakanties bijzondere doelgroepen.

Het doel van deze collecte betreft het nieuwe kerkelijke vakantiehuis Nieuw Hydepark (voorheen Roosevelthuis). Het gaat over financiële hulp aan ouderen en gehandicapten die zich opgeven voor een Twente- of Overijssel-week in deze huizen. Wie een dergelijke vakantieweek heeft meegemaakt, kan hier dankzij de inzet van vele vrijwilligers geruime tijd op teren! Vandaag een collecte voor de kostenbestrijding: geef daarom wat u kunt!

1 januari 2017
Instellingen plaatselijk.

De diaconie-collecte is dit keer voor ‘Plaatselijke Instellingen’. Met Instellingen worden organisaties bedoeld die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen ondersteunt met boodschappenpakketten.

NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de wijkkas van de eigen Wijkkerk.
Een (eventuele) avondmaal-collecte is voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (Z.W.O.).
 
terug
 
 

Inloggen


Website
Hebt u vragen, opmerkingen of
aanvullingen op deze site?
Neem a.u.b. contact op met
 
Kerkbalans digitaal

kerkbalans digitaal
 
 
Contact - Kerkelijk bureau
Klik op meer
 
Links wijkgemeenten
Wijkgemeenten in Almelo:
 
Nieuw op de site
meer
 
Links Kerkdienst beluisteren
Via bijgaande links kunt u de kerkdiensten beluisteren van de:
Wijkgemeente de Bleek
Wijkgemeente de Ontmoeting
Wijkgemeente Grote Kerk
Wijkgemeente NOACH
Wijkgemeente Pnielkerk
 
Financiële bijdragen
Wilt u de Protestantse
Gemeente Almelo financieel
steunen?
klik op meer
 
Privacyverklaring
Kijk hier voor de privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.