Solidariteitskas

Solidariteitskas

Onder de naam Solidariteitskas wordt door de Protestantse Kerk Nederland aan alle plaatselijke gemeenten een bijdrage gevraagd per lid.
Deze bijdrage is voor de voormalige Hervormde leden bekend als bijdrage Generale Kas en voor de voormalige leden Gereformeerde leden bij de fusie van de landelijke kerken ingevoerd.

Zoals de naam Solidariteitskas al aangeeft, wordt het geld gebruikt als protestantse gemeenten tijdelijk extra geld nodig hebben. Bijvoorbeeld voor het opzetten van pastoraat in een nieuwbouwwijk of een bijdrage voor een noodzakelijke verbouwing van een kerkgebouw. Maar ook doelen als dovenpastoraat en pastoraat voor binnenscheepvaart worden gesteund.
 
Jaarlijks wordt naar de leden een acceptgirokaart verstuurd voor de Solidariteitskas. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan de wijkkas.
 
Bijdragen voor de Solidariteitskas kunnen overgemaakt worden op IBAN rekeningnummer:
 
NL30 FVLB 0699 6417 56 tnv PGA Solidariteitskas te Almelo

terug